ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

CENA: 5 €/m²DOBA DODANIA: 2 Týždne

Architektonická štúdia je ťažiskom návrhu a poskytuje klientovi jasnú predstavu o tom ako môže vyzerať Váš rodinný dom na konkrétnom pozemku.

VÝSTUPY:

Situácia osadenia stavby, pôdorysy v mierke 1:100, schematický rez, 3d vizualizácia exteriéru, 3d schematický model interiéru
ZISTIŤ VIAC

PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE

CENA: 20 €/m²DOBA DODANIA: 6 Týždňov

Projekt obsahuje všetky zákonom požadované časti projektovej dokumentácie potrebnej na získanie stavebného povolenia. Podkaldom na vypracovanie projektu na stavebné povolenie je architektonická štúdia. Nami vypracované projekty sú v tzv. polorealizačnej podrobnosti a môžu slúžiť ako dokumentácia k realizácii stavby. Pri náročných a technicky komplikovanejších stavbách s atypickými riešeniami Vám odporúčame objednať Realizačný projekt.

VÝSTUPY(5 kópií):

Sprievodná správa, súhrnná technická správa, architektonicko-stavebná časť, statický posudok, zdravotechnika, projekt vykurovania, elektroinštalácia, plynoinštalácia, požiarno-bezpečnostné riešenie, výpočet energetickej hospodárnosti budovy, výkázy okien a dverí
ZISTIŤ VIAC

REALIZAČNÝ PROJEKT

CENA: 25 €/m²DOBA DODANIA: 8 Týždňov

Projekt pre realizáciu stavby (realizačný projekt) slúži na vydanie stavebného povolenia, ako aj pre samotnú realizáciu stavby. Jedná sa o podrobnejší projekt ako je projekt na stavebné povolenie.

VÝSTUPY(5 kópií):

Realizačný projekt obsahuje všetko čo je súčasťou projektu na stavebné povolenie, navyše obsahuje podrobnejšie riešenie stavebných detailov, výkaz okien a dverí, výkaz klampiarskych a stolárskych prvkov, výkaz výmer a materiálov ako aj rozpočet. Takisto projekty jednotlivých profesií sú spracované podrobnejšie.
ZISTIŤ VIAC

3D VIZUALIZÁCIE

CENA: od 100 €DOBA DODANIA: 3 Dni

Cena sa stanovuje individuálne a záleží od veľkosti objektu, počtu pohľadov, podrobnosti a druhu dodaných podkladov.
ZISTIŤ VIAC

PROJEKT INTERIÉRU

CENA: 15 €/m²DOBA DODANIA: 4 Týždne

Projekt interiéru rozpracujeme do realizačnej podrobnosti tak, aby ho bolo možné oceniť a zrealizovať.

VÝSTUPY:

Technické výkresy, pôdorysy, pohľady 3D vizualizácie riešeného priestoru.
ZISTIŤ VIAC